Tugiisiku teenus

Teenuse sisuks on isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas. Tugiisikute töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on sihtgrupist sõltuvalt erinevad. Sõltuvalt kliendi vajadusest on tugiisik abistaja asjaajamistel, emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja jne. Kõik tugiisikuteenuse saajad vajavad motiveerimist ja julgustamist, mõned neist ka juhendamist konkreetsete toimingute (igapäevatööd, asjaajamine, kontaktide loomine jm) tegemisel või õppimisel. Tugiisik ei tee oma kliendi eest tegevusi ära. Teenuse tulemuslikkuse huvides on oluline, et tugiisik ja teenusesaaja omavahel sobiksid, seetõttu on teenusesaajal õigus enne lepingu sõlmimist tugiisikuga kohtuda. Üldjuhul ei sobi teenusevajajale lähedane isik rollikonflikti tõttu tema tugiisikuks.

Teenuse otsene eesmärk on toetada erivajadusega isiku ning tema pere toimetulekut igapäevaelus.

Üldised eesmärgid:

 • tagada kliendi ja pere parem majanduslik toimetulek;
 • tagada kliendi sotsiaalne areng ja toimetulek;
 • tagada kliendi paremad arenguvõimalused;
 • edendada inimestevahelist hoolimist
 • toetada ja parandada kliendi suhtlemisoskust, kaasata neid ühiskonda;
 • toetada kliendi võimalusi päevategevustes osalemisel,
 • avardada kliendi sotsiaalse arengu võimalusi;
 • pakkuda võimalust sotsiaalseks integratsiooniks ühiskonna hulka;
 • saada osa huviringide päevatööst, osaleda eakaaslastega samades toimingutes;
 • teostada kliendi järelvalvet hooldaja ajutisel äraolekul;
 • abistada erinevate elusituatsioonide mõistmisel ja nendes adekvaatselt käituda
 • aidata suhestuda keskkonnaga ja teiste inimestega, mõista ümbritsevat keskkonda
 • toetada isiksust võimetekohase tasakaalu leidmisel