Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus.


Sihtrühm: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub), kes:

· on vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
· on arvele võetud töötuna või
· omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust või
· on töötav isik
· on aja-, asendus- või reservteenistuses.

 

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

· jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;

· asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;

· asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);

· on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;

· jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

 

Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab töötukassa spetsialiseerunud juhtumikorraldaja. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamine on põhjendatud kui:

· tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas;

· kliendi töölesaamise takistusi ei ole võimalik ületada teiste, üksikute tööturuteenuste, KOV sotsiaalteenuste või tervishoiuteenuste osutamisega.

 

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärk:

· juhtumikorraldaja ja klient üheskoos lepivad kokku tööalasel rehabilitatsiooni teenusel osalemise eesmärgi.

· rehabilitatsioonile sõnastatud eesmärk peab olema oodatava tulemuse kirjeldus. Eesmärk peab olema täpne, mõõdetav, saavutatav, reaalne ja ajaliselt määratletud.

· eesmärgi saadab töötukassa koos kinnitava teatega teenuse osutajale. Saadetud eesmärgist lähtuvalt peab teenuse osutaja hakkama sekkumisi kavandama.

· saadetud eesmärki võib kokkuleppel muuta ja ümber sõnastada.

 

Tööalasele rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

· Klient registreerib end teenusele, teenuse osutaja saadab seejärel Töötukassa vastava maakonna vastutavale töötajale registreerimisteate (3 päeva jooksul).

· Töötukassa kontrollib registreerimisteadet (3 päeva jooksul). Juhul kui klient on sobiva asutuse valinud, saadab Töötukassa teenuse osutajale kinnitava teate.

· Kinnitava teate saamisest 2 nädala jooksul peab teenuse osutaja kohtuma kliendiga ning alustama tegevuskava koostamist.

· Kohtumisest 2 nädala jooksul peab teenuse osutaja tegevuskava esitama Töötukassale. Juhul kui selle aja jooksul ei ole võimalik tegevuskava koostamist alustada, siis on võimalik perioodi pikendada kuni 1 kuu.

· Juhtumikorraldaja hindab saadud tegevuskava eesmärgipärasust 7 päeva jooksul ning kui tegevuskava vastab kliendiga kokkulepitule, siis koostab kinnituskirja. Kinnituskirja väljastab Töötukassa 7 tööpäeva jooksul.

· Teenuse osutamisega tuleb alustada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kalendrikuu jooksul kinnituskirja saamisest.


Kliendi sõidu- ja majutustoetus

· Tööalasel rehabilitatsiooni teenusel osalevale kliendile maksab Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest.

· Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 eurot kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on 26 eurot.

· Klient kulu tõendama ei pea.

Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (koos käibemaksuga) kalendriaastas. Teenuse eest tasumisel lähtub Töötukassa teenuse osutaja avalikust hinnakirjast.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.


Tööalane rehabilitatsioon:

· õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;

· arendab töövõimet;

· aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse hinnakiri (1h):

*Arsti teenus 40 eurot
*Arsti perenõustamine 40 eurot
*Arsti grupinõustamine 15 eurot
*Sotsiaaltöötaja teenus 40 eurot
*Sotsiaaltöötaja perenõustamine 40 eurot
*Sotsiaaltöötaja grupinõustamine 15 eurot
*Psühholoogi teenus 40 eurot
*Psühholoogi perenõustamine 40 eurot
*Psühholoogi grupinõustamine 15 eurot
*Eripedagoogi teenus 40 eurot
*Eripedagoogi perenõustamine 40 eurot
*Eripedagoogi grupinõustamine 15 eurot
*Logopeedi teenus 40 eurot
*Logopeedi perenõustamine 40 eurot
*Logopeedi grupinõustamine 15 eurot
*Füsioterapeudi teenus 40 eurot
*Füsioterapeudi perenõustamine 40 eurot
*Füsioterapeudi grupinõustamine 15 eurot
*Tegevusterapeudi teenus 40 eurot
*Tegevusterapeudi perenõustamine 40 eurot
*Tegevusterapeudi grupinõustamine 15 eurot

***Hindadele lisandub käibemaks!