Teenuste korraldamisel ja tagamisel võetakse aluseks kliendi füüsilise ja vaimse tervise ning sotsiaalse toimetuleku tase, mida hinnatakse asutusse saabumisel ning edaspidi perioodiliselt teenuse saamise ajal.

Rehabilitatsiooniteenusega ja toetavate erihooldusteenustega püütakse õpetada klientidele oskused, et tagada nende igapäevane võimalikult iseseisev toimetulek ja parem elukvaliteet.

Teenuste pakkumisel lähtutakse inimesest kui indiviidist, kus arvestades kliendi vajadusi, kavandatakse ja teostatakse teenus koostatud rehabilitatsiooniplaani tegevuskava alusel. Kõik tegevused dokumenteeritakse vastavalt asutuses kehtestatud ja kinnitatud dokumendivormidele, mille koostamisel on lähtutud Sotsiaalkindlustusameti nõuetest.