fbpx

Õigused-Kohustused

Kliendi õigused ja kohustused

KLIENDI ÕIGUSED ON:

1. Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.

2. Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.

3. Saada vajadustele vastavat teenust.

4. Saada teavet meie osutatavatest teenustest.

5. Saada privaatsust kõikides teenustes.

6. Saada teenindava personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud.

7. Klient annab vaba ja teadliku nõusoleku temale osutavate teenuste osas seaduses ettenähtud korra kohaselt.

8. Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.

9. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.

10. Kliendil on õigus sõnavabadusele.

11. Kliendil on õigus nõuda enda mittediskrimineerimist soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse orientatsiooni tõttu.

12. Kliendil on õigus nõuda enda võrdset kohtlemist sooliste tunnuste alusel.

13. Kõigis lastega seotud teenustes, tuleb esikohale seada lapse huvid.

14. Asutus tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

15. Asutus tunnustab ja austab kliendi õigusi sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.

16. Kliendil on õigus tutvuda asutusesiseselt dokumentidega oma andmete kohta.

17. Kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kas kirjalikus või muus vormis.

18. Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

 

KLIENDI KOHUSTUSED ON:

1. Klient kohustub saabuma teenusele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooniga, vahetusjalanõudega ja hügieeniliselt puhtana.

2. Protseduurist loobumise korral teatama keskusele sellest vähemalt eelmisel tööpäeval. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada.

3. Mitte tulema teenusele alkoholi- ja/või narkojoobes või jääknähtudega.

4. Mitte tulema teenusele nakkusohtlikus seisundis (teatamine kohustuslik).

5. Pidama kinni keskuse sisekorrast ning personali juhistest ja korraldustest.

6. Suhtuma lugupidavalt teistesse klientidesse ja teenindavasse personali.

 

Asutusel on õigus:

1. Keelduda teenuste osutamisest alkoholi- ja/või narkojoobes või jääknähtudega klientidele.

2. Keelduda teenuste osutamisest kliendile, kes ei ole end hügieeniliselt korrastanud.

3. Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued teenuste ajad.

 

Akersoni 

 

e-post

info@akersoni.ee